การป้องกันการทุจริต

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ให้ผู้บริหารทราบ 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำสั่ง มอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบ พ.ศ. 2566

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีที่ผ่านมา (ปี 2565)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566

คำสั่ง คณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากร

แนวปฏิบัติ dos & don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา

คำสั่งขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลโพธิ์ทอง

กิจกรรมประชุมเพื่ออบรมขับเคลื่อนจริยธรรมของ พนักงานเทศบาล

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน.

รายการโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2566 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2566 

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมประชุมเพื่อมอบนโยบายปลุกจิตสำนึกปฏิเสธไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy)

ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

รายงานผลจากระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITAS ประจำปี 2565

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2565 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (OIT)

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 90.14 คะแนน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (EIT)

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เท่ากับ 80.36 คะแนน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 79.83 คะแนน

 
 
Powered by Phoca Download