สมาชิกสภาเทศบาล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  

 

 

 

นายเสาร์  สายเนตร

ประธานสภาเทศบาล
(สท.เขต 1)

 

 

นายสวาท พลเยี่ยม

รองประธานสภา
(สท.เขต 2)

 

 

นางสาวดรุณี พลเยี่ยม

เลขานุการสภา
(สท.เขต 1)

 

 ----------------------------

 

 

 

 สมาชิกสภาเทศบาล

เขตที่ 1

 

สมาชิกสภาเทศบาล

 เขตที่ 2

 

นายไพบูลย์ สายเนตร

(สท.เขต 1)

 

นายกวีพจน์ แวงวรรณ

(สท.เขต 2)

 

  

นายเฉลย บุญกว้าง

(สท.เขต 1)

 

 

นายสมบูรณ์ ประเทิง

(สท.เขต 2)

 

 

นายบุญธรรม พลเยี่ยม

(สท.เขต 1)

 

 

 

นายทองแดง โชติชื่น

(สท.เขต 2)

 

 

นายอุ๊ด นพคุณ

(สท.เขต 1)

 

 

นายบัววร พลเยี่ยม

(สท.เขต 2)

 
 

 

 

นายอดิศักดิ์  แวงวรรณ

(สท.เขต 2)

 

 

 1. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัย 1/2564   คลิกโหลด