ระเบียบ/กฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2565

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

 
 
Powered by Phoca Download