สำนักปลัด

 

   พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
   
 

นางชนัญชิดา  ชำนาญ
ปลัดเทศบาล

โทร. 093-5464151

 
     
     
     
 

นางสาวลัดดาวรรณ บุญมา
รองปลัดเทศบาล

โทร. 065-3245789

 
     
 

 
 

นายเกียรติคุณ  พลเยี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 095-1698513

 

 


 

 

  ฝ่ายอำนวยการ  
 

 

 
  นางสุขสัน ทนุการ  
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 086-2304893
 
     
   
นางสาวมัชรินทร์ แวงวรรณ  จ.ส.ท.เพลิน บุญแสนรัญ จ.อ.วิศิษฐ์  อุดมรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักพัฒนาชุมชน นิติกร
     
     
     
นายเฉลิมชัย  ธนะชัย    นายวิษณุ แดนประเทือง นายประจวบ  โพธิ์ศรีศาสตร์  

ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผช.นิติกร
     
   
นายสุพัฒนพงษ์  ช่างทอง  นางสาวปาริฉัตร แวงวรรณ  
ผช.นักวิชาการเกษตร  ผช.นักสังคมสงเคราะห์  
     
     
     
นางสาวรัตติยากร  ศูนย์เจิม    
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารรสุข    

 

 


 

  ฝ่ายปกครอง  
     
     
  จ่าเอกสุรเมธ  ทองด้วง  
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร. 095-9259213
 
     
   

 

นางสาววัจนา  แวงวรรณ   นางสาววารีภรณ์ เข็มอ่อน
นักทรัพยากรบุคคล   เจ้าพนักงานธุรการ
     
     
นายสัญญา  อินทร์ไทร   นางสาวนิภาวรรณ  ชูศรีพัฒน์
ผู้ช่วยบุคลากร   ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
     
นางสาวชุติมา  พรรณขาม    
 ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์    

 

 


 

 

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

     
     
  นายปัญจพล  ปัญจมาตย์  
 

หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
โทร. 
064-0741237

 
     
     
นายเสน่ห์  คันธภูมิ  นายวันชัย ดอนลาดลี นายวาทิน  ประหา
พนักงานวิทยุ  ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
     
     
นายวิพจน์สิทธิ์  คำมูล    
คนงานประจำรถน้ำ    
     
     
นายรุ่งนภา  แวงวรรณ   นายสาคร  โทศรี
คนงานประจำรถน้ำ   พนักงานขับรถ