ประกาศเทศบาล

ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศเรื่อง แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา สถานที่และวันประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง

ประกา่ศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์     จำนวน  1  อัตรา

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  1  อัตรา

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง    จำนวน  2  อัตรา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประเภทพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

๑.   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                            จำนวน   ๑   อัตรา

 
 
Powered by Phoca Download