king91.jpg

รวมมาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะ

 

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 
 

 


 

 

ด้านคุณภาพชีวิต

 

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และรักษาความเรียบร้อย

 
 

 


 

 

ด้านการลงทุน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม