logo51.jpg


คำขวัญตำบลโพธิ์ทอง

 โพธิ์ทองเมืองน่าอยู่ หลวงปู่แพงวัดโพธิ์ร้อยต้นศักดิ์สิทธิ์

วิถีประชาเศรษฐกิจพอเพียง

ลือล้ำค่าเครื่องจักรสาร พานบายศรี กลุ่มสตรีทอผ้า

เลื่องลือล้ำค่าป่าใหญ่โคกคำปลากั้ง

*****************************

 วิสัยทัศน์

มองการณ์ไกล โปร่งใส สืบสานวัฒนธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา

-------------------------

พันธกิจ

 

 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
๑. นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และทางระบายน้ำ ได้แก่
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
- โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. 
- ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 
- ก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
- ซ่อมแซมถนนลาดยาง , ถนนลูกรัง เป็นต้น 
๑.๒ จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแก่ประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ 
- โครงการขยายเขตไพฟ้าพาดสายดับในตำบลโพธิ์ทอง 
- ติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน 
- ขยายเขตไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน 
- ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
- ก่อสร้างระบบประปาแบบใต้ดิน 
- สร้างประปาและมีเครื่องกรองน้ำแบบดื่มได้ 
๑.๓ จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอแก่ประชาชน เช่น 
- โครงการขุดลอกลำห้วย 
- โครงการขุดลอกหนอง 
- โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแจ้งดงน้อย และก่อสร้างถนนรอบอ่างน้ำ 
- ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
- ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยและก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
- ซ่อมแซมสันฝาย 
- ขุดบ่อบาดาลในไร่นาเพื่อการเกษตร 
- ขุดสระน้ำในไร่นาเพื่อการเกษตร

๒. นโยบายพัฒนาด้านอาชีพและรายได้ (ด้านเศรษฐกิจ )
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น

1.        ส่งเสริมการปลูกข้าวจ้าว ข้าวเหนียวพันธุ์ดี

2.        ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชฤดูแล้ง

3.        ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะกล้าไม้จำหน่าย

4.        ส่งเสริมและสนับสนุนการทำไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริเกษตร ทฤษฎีใหม่

5.        ส่งเสริมและสนับสนุนทุกกลุ่มอาชีพในตำบลโพธิ์ทอง

6.        รณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

๒.๒ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้อย่างพอเพียง เช่น 
- จัดงบประมาณสนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ , กลุ่มออมทรัพย์ , กลุ่มอาชีพทำขนมและของชำร่วย , กลุ่มจักสานตำบลโพธิ์ทอง , กลุ่มทอผ้า , กลุ่มทอเสื่อกก 
๒.๓ ส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน เช่น 
- ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ 
- ศึกษาดูงานในด้านอาชีพ 

๓. นโยบายพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ส่งเสริมการศึกษา 
- สนับสนุนส่งเสริมเด็กก่อนเรียนให้ได้รับการบริการเตรียมความพร้อม 
- จัดหาชุดกีฬาเด็กเล็ก 
- จัดหาสื่อการเรียนการสอนของเด็ก 
- อาหารเสริมอาหารกลางวัน 
- จัดหาเครื่องดนตรีแก่เด็กปฐมวัย 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ยากจน ,เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 
เด็กด้อยโอกาส
- จัดหาชุดนักเรียนแก่เด็กยากจน
- สนับสนุนส่งเสริมการแข่งกีฬาอนุบาล , กีฬาในโรงเรียน 
- จัดหาเครื่องดนตรีวงค์ดุริยางค์สำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง 
- จัดกิจรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- อบรมเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด 
- อนุรักษ์พัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นให้ทุกหมู่บ้าน 
- ก่อสร้างและปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
- แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านในตำบลโพธิ์ทอง 
- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านประจำหมู่บ้าน
- จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา และวัฒนาธรรมของท้องถิ่น 
- ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ 
- ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง 
- ส่งเสริมสนับสนุนแห่เทียนเข้าพรรษา 
- ส่งเสริมสนับสนุนงานบุญปริวาสกรรม 
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
- ส่งเสริมสนับสนุนโครงการวันธรรมะ สวนะ สามัคคี ตำบลโพธิ์ทอง 
- ส่งเสริมสนับสนุนวันสามเณร(แข่งทักษะสำหรับสามเณรบวชเรียนในตำบลโพธิ์ทอง) 
๔. นโยบายพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ แนวทางการพัฒนาสังคม 
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ 
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส 
- โครงการเงินช่วยเหลือฌาปณกิจ อสม. ตำบลโพธิ์ทอง 
- โครงการเงินช่วยเหลือฌาปณกิจราษฎรในตำบลโพธิ์ทอง 
- สนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 
๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔.๓ การป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย 
- โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. 
- จัดฝึกอบรมและจัดซื้อเครื่องแบบ อป.พร. 
- โครงการรักษาความสงบปลอดภัยในงานประเพณี ประจำปีในหมู่บ้าน 
- จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจำตัว อป.พร. 
- ก่อสร้างเสารับคลื่นวิทยุ 
- จัดตั้งศูนย์ อปพร. ประจำตำบล พร้อมเครื่องมือต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
- จัดอบรมทีมกู้ภัยตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย 
- สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดับเพลิง 
- รณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
๔.๔ ส่งเสริมปรับปรุงให้ประชาชนมีสุขภาพ แข็งแรงไม่มีโรคภัย เช่น 
- สนับสนุนการออกกำลังกาย 
- จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
- สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่ม อสม. 
- สนับสนุนการนวดแผนไทย 
- โครงการตรวจสารพิษในร่างกาย 
- โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม เช่น
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
- โครงการปลูกต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนา 
- ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน 
- จัดให้มีการดูแลรักษาและกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ 
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจาก 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะในแต่ละหมู่บ้านให้เป็นสวนสาธารณะ 

๕. นโยบายพัฒนาด้านประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น 
- การณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น 
- โครงการอบรมให้ความรู้ประชาธิปไตย 
๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจและ มีศักยภาพในการบริหารงานท้องถิ่น เช่น
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่
- โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น 
- โครงการ อบต. พบประชาชน 
- โครงการทุนการศึกษา 
๕.๓ ส่งเสริมระบบบริหารจัดการให้วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เช่น 
- จัดซื้อเต็นท์ให้ทุกหมู่บ้าน พร้อมเก้าอี้ 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
- จัดซื้อที่ดิน 
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 
- การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา