อำนาจหน้าที่กองช่าง

 อำนาจหน้าที่กองช่าง

 

งานธุรการ

§  งานสารบรรณ

§   รับ-ส่ง หนังสือเอกสารทางราชการ

§  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

§  จัดทำทะเบียนคุมเอกสารทางราชการที่ได้รับจากหน่วยงานที่ได้รับจากหน่วยงานราชการต่างๆ

§   ลงทะเบียนและแยกประเภทหนังสือ

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ คัดหรืออัดสำเนา

§   รวบรวมข้อมูลสถิติ วันลา , รวบรวมสมุดรายงานการปฏิบัติงานนอกสถานมี่

§  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

§  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานควบคุมอาคารและแผนผังเมือง

งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

§  งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

§  งานตรวจสอบผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต

§  งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

§  งานรองรับการระวังแนวเขตที่ดิน

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานขออนุญาตอาคาร

§  งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

§  งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานตามพ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

§  และเพิ่มเติมงานขออนุญาตด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน (กำหนดใหม่)

งานจัดทำและควบคุมผังเมือง

§  งานควบคุมหน้าที่แนวเขตถนน ทางสาธารณและที่ดินสาธารณะประโยชน์

§  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ

§  งานตรวจสอบการพัฒนาโครงการผังเมือง ให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

§  งานจัดทำผังเมืองรวม / เฉพาะ

§  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

§  งานสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง

§  งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

§  งานเวนคืนหรือจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

§  งานแผนที่ภาษี

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานควบคุมการก่อสร้าง

งานวิศวกรรมโยธา

§  ออกแบบคำนวณงานด้านวิศวกรรมถนนและสะพาน

§  งานวางโครงการและก่อสร้างด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน

§  งานให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน

§  งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมถนนและสะพาน

§  งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบด้านงานถนนและสะพาน

§  งานศึกษาและวิเคราะห์ วิจัยงานทางด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน

§  งานควบคุมการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน

§  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมงานถนนและสะพาน

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานวิศวกรรมโยธา

§  ออกแบบคำนวณงานด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

§  งานวางโครงการและการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

§  งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

§  งานบริหารแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้กับประชาชน

§  งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

§  งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

§  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

§  งานประมรราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

§  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานสถาปัตยกรรม

§  งานออกแบบเขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ

§  งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ

§  งานให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ

§  งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ

§  งานออกรายการทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ

§  งานสำรวจข้อมูลเพื่ออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ

§  งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ

§  งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ

§  งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานการโยธา

งานบำรุงรักษาทางสะพาน

§  งานด้านการก่อสร้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางและสะพาน

§  งานวางโครงการ และควบคุมก่อสร้าง

§  งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางและสะพาน

§  งานประมาณราคา เกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน

§  งานควบคุมพัสดุงานบำรุงรักษาทางและสะพาน

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

§  งานสถานที่และปะรำพิธี มีหน้าที่

§  งานด้านการก่อสร้าง ซ่อมบำรุง รักษาอาคาร ทางเท้าและสิ่งตดตั้งอื่นๆ

§  งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่

§  งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆ

§  งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานไฟฟ้าสาธารณะ

§  งานควบคุมพัสดุสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

§  งานด้านการก่อสร้าง ซิอมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง

§  การออกแบบ เขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟ้า

§  งานควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟ้า

§  งานจัดสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับงานไฟฟ้า

§  งานประมาณราคาเกี่ยวกับงานไฟฟ้า

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่

§  งานควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาระบบน้ำรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

§  งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนหย่อม

§  งานประมาณราคาเกี่ยวกับการซ่อม บำรุงรักษาสถานที่

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์

§  สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบเกี่ยวกับงานด้านภูมิสถาปัตย์

§  ให้คำแนะนำ ปรึกษาและงานประมาณราคาเกี่ยวกับงานด้านภูมิสถาปัตย์

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย