Company Logo
  • logo1.jpg
  • logo8.jpg
  • logo2.jpg
  • logo7.jpg
  • logo4.jpg
  • logo5.jpg
  • logo6.jpg
  • logo3.jpg

การพยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

Notice

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

เรื่อง     การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

............................................................................................

                ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เพื่อใช้ในการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในความนัย ข้อ 7  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552   กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2556  จัดให้มีการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ มายื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ  (ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันได โดยผู้สูงอายุ  60 – 69 ปี  จะได้รับ  600 บาท  อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท  อายุ  80 – 89 ปี  จะได้รับ  800  บาท  และอายุ  90 ปีขึ้นไป  จะได้รับ  1,000  บาท   ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ

1.

2.
TAMBON PHOTHONG MUNICIPALITY,

209 Moo 2 Tambon PhoThong, Phon Thong District, Roi Et Province, Thailand, 45110.

Tel / Fax : 043-572909, E-mail : obt.phothong@gmail.com, facebook.com/obt.phothong.

Powered by Joomla!®. Valid XHTML and CSS.

web page hit counter